Z półką paździerzową 70kg/p

Regały z półką paździerzową 2000x1200x600mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x1200x600mm, 70kg/półkę
Regały z półką paździerzową 2000x1200x600mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x1200x600mm, 70kg/półkę

Dostępność: brak towaru

Cena: 289,00 zł (netto: 234,96 zł )

Regały z półką paździerzową 2000x980x300mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x980x300mm, 70kg/półkę
Regały z półką paździerzową 2000x980x300mm, 70kg/półkę

WYKONANIE
elementy nośne (słupy i półki) profilowane są z blach zimnowalcowanych a następnie lakierowane farbami proszkowymi.
Wypełnienie półek - gładka płyta wiórowa.
Montaż odbywa się za pomocą  śrub i nakrętek.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 194,34 zł (netto: 158,00 zł )
szt.

Regały z półką paździerzową 2000x980x400mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x980x400mm, 70kg/półkę
Regały z półką paździerzową 2000x980x400mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x980x400mm, 70kg/półkę

Dostępność: brak towaru

Cena: 209,00 zł (netto: 169,92 zł )

Regały z półką paździerzową 2000x980x500mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x980x500mm, 70kg/półkę
Regały z półką paździerzową 2000x980x500mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x980x500mm, 70kg/półkę

Dostępność: brak towaru

Cena: 219,55 zł (netto: 178,50 zł )

Regały z półką paździerzową 2000x980x600mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x980x600mm, 70kg/półkę
Regały z półką paździerzową 2000x980x600mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x980x600mm, 70kg/półkę

Dostępność: brak towaru

Cena: 253,00 zł (netto: 205,69 zł )

Regały z półką paździerzową 2000x980x800mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x980x800mm, 70kg/półkę
Regały z półką paździerzową 2000x980x800mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x980x800mm, 70kg/półkę

Dostępność: brak towaru

Cena: 285,00 zł (netto: 231,71 zł )

Regały z półką paździerzową 2500x1200x600mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2500x1200x600mm, 70kg/półkę
Regały z półką paździerzową 2500x1200x600mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2500x1200x600mm, 70kg/półkę

Dostępność: brak towaru

Cena: 320,00 zł (netto: 260,16 zł )

Regały z półką paździerzową 2500x1200x800mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2500x1200x800mm, 70kg/półkę
Regały z półką paździerzową 2500x1200x800mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową - 70kg/półkę

Dostępność: brak towaru

Cena: 394,00 zł (netto: 320,33 zł )

Regały z półką paździerzową 2500x980x300mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2500x980x300mm, 70kg/półkę
Regały z półką paździerzową 2500x980x300mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2500x980x300mm, 70kg/półkę

Dostępność: brak towaru

Cena: 207,87 zł (netto: 169,00 zł )

Regały z półką paździerzową 2500x980x400mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2500x980x400mm, 70kg/półkę
Regały z półką paździerzową 2500x980x400mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2500x980x400mm, 70kg/półkę 5 półek

Dostępność: brak towaru

Cena: 215,25 zł (netto: 175,00 zł )

Regały z półką paździerzową 2500x980x500mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2500x980x500mm, 70kg/półkę
Regały z półką paździerzową 2500x980x500mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2500x980x500mm, 70kg/półkę

Dostępność: brak towaru

Cena: 233,70 zł (netto: 190,00 zł )

Regały z półką paździerzową 2500x980x600mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2500x980x600mm, 70kg/półkę
Regały z półką paździerzową 2500x980x600mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2500x980x600mm, 70kg/półkę

Dostępność: brak towaru

Cena: 263,22 zł (netto: 214,00 zł )

Regały z półką paździerzową 2500x980x800mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2500x980x800mm, 70kg/półkę
Regały z półką paździerzową 2500x980x800mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2500x980x800mm, 70kg/półkę

Dostępność: brak towaru

Cena: 375,15 zł (netto: 305,00 zł )

Regały z półką paździerzową 3000x1200x600mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 3000x1200x600mm, 70kg/półkę
Regały z półką paździerzową 3000x1200x600mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 3000x1200x600mm, 70kg/półkę

Dostępność: brak towaru

Cena: 367,77 zł (netto: 299,00 zł )

Regały z półką paździerzową 3000x980x300mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 3000x980x300mm, 70kg/półkę
Regały z półką paździerzową 3000x980x300mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 3000x980x300mm, 70kg/półkę

Dostępność: brak towaru

Cena: 275,00 zł (netto: 223,58 zł )

Regały z półką paździerzową 3000x980x400mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 3000x980x400mm, 70kg/półkę
Regały z półką paździerzową 3000x980x400mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 3000x980x400mm, 70kg/półkę

Dostępność: brak towaru

Cena: 282,90 zł (netto: 230,00 zł )

Regały z półką paździerzową 3000x980x500mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 3000x980x500mm, 70kg/półkę
Regały z półką paździerzową 3000x980x500mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 3000x980x500mm, 70kg/półkę

Dostępność: brak towaru

Cena: 300,00 zł (netto: 243,90 zł )

Regały z półką paździerzową 3000x980x600mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 3000x980x600mm, 70kg/półkę
Regały z półką paździerzową 3000x980x600mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 3000x980x600mm, 70kg/półkę

Dostępność: brak towaru

Cena: 330,87 zł (netto: 269,00 zł )
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl