Regały z półką paździerzową 2000x1000x300mm, 120kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x1000x300mm, 120kg/półkę
Regały z półką paździerzową 2000x1000x300mm, 120kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x1000x300mm, 120kg/półkę

Dostępność: brak towaru

Cena: 218,90 zł (netto: 177,97 zł )

Regały z półką paździerzową 2000x1000x300mm, 180kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x1000x300mm, 180kg/półkę
Regały z półką paździerzową 2000x1000x300mm, 180kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x1000x300mm, 180kg/półkę

Dostępność: brak towaru

Cena: 294,00 zł (netto: 239,02 zł )

Regały z półką paździerzową 2000x1000x400mm, 120kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x1000x400mm, 120kg/półkę
Regały z półką paździerzową 2000x1000x400mm, 120kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x1000x400mm, 120kg/półkę

Dostępność: brak towaru

Cena: 231,20 zł (netto: 187,97 zł )

Regały z półką paździerzową 2000x1000x400mm, 180kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x1000x400mm, 180kg/półkę
Regały z półką paździerzową 2000x1000x400mm, 180kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x1000x400mm, 180kg/półkę

Dostępność: brak towaru

Cena: 306,00 zł (netto: 248,78 zł )

Regały z półką paździerzową 2000x1000x500mm, 120kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x1000x500mm, 120kg/półkę
Regały z półką paździerzową 2000x1000x500mm, 120kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x1000x500mm, 120kg/półkę

Dostępność: brak towaru

Cena: 243,50 zł (netto: 197,97 zł )

Regały z półką paździerzową 2000x1000x500mm, 180kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x1000x500mm, 180kg/półkę
Regały z półką paździerzową 2000x1000x500mm, 180kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x1000x500mm, 180kg/półkę

Dostępność: brak towaru

Cena: 319,00 zł (netto: 259,35 zł )

Regały z półką paździerzową 2000x1000x600mm, 120kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x1000x600mm, 120kg/półkę
Regały z półką paździerzową 2000x1000x600mm, 120kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x1000x600mm, 120kg/półkę

Dostępność: brak towaru

Cena: 264,00 zł (netto: 214,63 zł )

Regały z półką paździerzową 2000x1000x600mm, 180kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x1000x600mm, 180kg/półkę
Regały z półką paździerzową 2000x1000x600mm, 180kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x1000x600mm, 180kg/półkę

Dostępność: brak towaru

Cena: 339,00 zł (netto: 275,61 zł )

Regały z półką paździerzową 2000x1000x800mm, 100kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x1000x800mm, 100kg/półkę
Regały z półką paździerzową 2000x1000x800mm, 100kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x1000x800mm, 100kg/półkę

Dostępność: brak towaru

Cena: 312,00 zł (netto: 253,66 zł )

Regały z półką paździerzową 2000x1000x800mm, 180kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x1000x800mm, 180kg/półkę
Regały z półką paździerzową 2000x1000x800mm, 180kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x1000x800mm, 180kg/półkę

Dostępność: brak towaru

Cena: 289,00 zł (netto: 234,96 zł )

Regały z półką paździerzową 2000x1200x600mm, 120kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x1200x600mm, 120kg/półkę
Regały z półką paździerzową 2000x1200x600mm, 120kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x1200x600mm, 120kg/półkę

Dostępność: brak towaru

Cena: 310,00 zł (netto: 252,03 zł )

Regały z półką paździerzową 2000x1200x600mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x1200x600mm, 70kg/półkę
Regały z półką paździerzową 2000x1200x600mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x1200x600mm, 70kg/półkę

Dostępność: brak towaru

Cena: 289,00 zł (netto: 234,96 zł )

Regały z półką paździerzową 2000x1200x800mm, 180kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x1200x800mm, 180kg/półkę
Regały z półką paździerzową 2000x1200x800mm, 180kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x1200x800mm, 180kg/półkę

Dostępność: brak towaru

Cena: 440,00 zł (netto: 357,72 zł )

Regały z półką paździerzową 2000x980x300mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x980x300mm, 70kg/półkę
Regały z półką paździerzową 2000x980x300mm, 70kg/półkę

WYKONANIE
elementy nośne (słupy i półki) profilowane są z blach zimnowalcowanych a następnie lakierowane farbami proszkowymi.
Wypełnienie półek - gładka płyta wiórowa.
Montaż odbywa się za pomocą  śrub i nakrętek.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 194,34 zł (netto: 158,00 zł )
szt.

Regały z półką paździerzową 2000x980x400mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x980x400mm, 70kg/półkę
Regały z półką paździerzową 2000x980x400mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x980x400mm, 70kg/półkę

Dostępność: brak towaru

Cena: 209,00 zł (netto: 169,92 zł )

Regały z półką paździerzową 2000x980x500mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x980x500mm, 70kg/półkę
Regały z półką paździerzową 2000x980x500mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x980x500mm, 70kg/półkę

Dostępność: brak towaru

Cena: 219,55 zł (netto: 178,50 zł )

Regały z półką paździerzową 2000x980x600mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x980x600mm, 70kg/półkę
Regały z półką paździerzową 2000x980x600mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x980x600mm, 70kg/półkę

Dostępność: brak towaru

Cena: 253,00 zł (netto: 205,69 zł )

Regały z półką paździerzową 2000x980x800mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x980x800mm, 70kg/półkę
Regały z półką paździerzową 2000x980x800mm, 70kg/półkę

Regały z półką paździerzową 2000x980x800mm, 70kg/półkę

Dostępność: brak towaru

Cena: 285,00 zł (netto: 231,71 zł )
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl