CENNIK

  • «
  • 1
  • »
Nazwa produktu Cena netto Cena brutto

DRABINY I POMOSTY JEZDZNE (11)

Pomost jezdny DRA-115 1 610,00 zł 1 980,30 zł
Pomost jezdny DRA-138 1 690,00 zł 2 078,70 zł
Pomost jezdny DRA-161 1 800,00 zł 2 214,00 zł
Pomost jezdny DRA-184 2 011,38 zł 2 474,00 zł
Pomost jezdny DRA-207 2 092,68 zł 2 574,00 zł
Pomost jezdny DRA-230 2 178,86 zł 2 680,00 zł
Pomost jezdny DRA-253 2 541,46 zł 3 126,00 zł
Pomost jezdny DRA-276 2 791,87 zł 3 434,00 zł
Pomost jezdny DRA-299 2 991,87 zł 3 680,00 zł
Pomost jezdny DRA-322 3 243,90 zł 3 990,00 zł
Pomost jezdny DRA-345 3 522,76 zł 4 333,00 zł

DRABINY I POMOSTY JEZDZNE / podesty Drabex (2)

podest typ 453 370,00 zł 455,10 zł
podest typ 452 336,00 zł 413,28 zł

MEBLE MEDYCZNE (9)

Szafa medyczna 180x60x43,5cm SML 101 757,00 zł 931,11 zł
Szafa medyczna 190x60x43,5cm SML 111 861,79 zł 1 060,00 zł
Szafa medyczna 180x80x43,5 cm SML 112 921,14 zł 1 133,00 zł
Szafa medyczna 190x80x43,5cm SML 102 1 081,30 zł 1 330,00 zł
Szafa medyczna 180x100x43,5cm SML 103 1 081,30 zł 1 330,00 zł
Szafa medyczna 180x100x43,5cm SML 113 1 181,30 zł 1 453,00 zł
Szafa medyczna 180x80x43,5 cm SML 114 909,76 zł 1 119,00 zł
Szafa medyczna 190x80x43,5 cm SML 104 1 072,36 zł 1 319,00 zł
kozetka 52x56x188cm 402,44 zł 495,00 zł

MEBLE WARSZTATOWE / stoły warsztatowe (3)

Stół warsztatowy szerokość 1300mm 1 219,51 zł 1 500,00 zł
Stół warsztatowy szerokość 1600mm 1 365,85 zł 1 680,00 zł
Stół warsztatowy szerokość 2000mm 1 512,20 zł 1 860,00 zł

MEBLE WARSZTATOWE / szafki warsztatowe (3)

Szafka pod komputerm Smk 3 1 100,00 zł 1 353,00 zł
Szafka pod komputer Smk 4 1 162,60 zł 1 430,00 zł
szafa warsztatowa na pojemniki 2 113,82 zł 2 600,00 zł

POJEMNIKI z TWORZYWA SZTUCZNEGO (5)

pojemnik warsztatowy 440x285x210 16,95 zł 20,85 zł
pojemnik warsztatowy 314x202x148mm 10,49 zł 12,90 zł
pojemnik warsztatowy 224x144x108mm 5,95 zł 7,32 zł
pojemnik warsztatowy 157x101x174mm 3,19 zł 3,92 zł
pojemnik transportowy 800x600x450mm 131,71 zł 162,00 zł

POJEMNIKI z TWORZYWA SZTUCZNEGO / pojemniki transportowe/magazynowe (4)

pojemnik transportowy 800x600x450mm 131,71 zł 162,00 zł
pojemnik transportowy 600x400x300mm 39,00 zł 47,97 zł
pojemnik transportowy 400x300x250mm 20,41 zł 25,10 zł
regał na pojemniki warsztatowe - dwustronny jezdny 1 687,66 zł 2 075,82 zł

POJEMNIKI z TWORZYWA SZTUCZNEGO / pojemniki warsztatowe (4)

pojemnik warsztatowy 440x285x210 16,95 zł 20,85 zł
pojemnik warsztatowy 314x202x148mm 10,49 zł 12,90 zł
pojemnik warsztatowy 224x144x108mm 5,95 zł 7,32 zł
pojemnik warsztatowy 157x101x174mm 3,19 zł 3,92 zł

REGAŁY METALOWE / z półką metalową (12)

regał z półką metalową 2000x940x315mm 70kg/półkę 167,48 zł 206,00 zł
regał z półką metalową 2000x940x400mm 70kg/półkę 183,74 zł 226,00 zł
regał z półką metalową 2000x940x500mm 70kg/półkę 224,39 zł 276,00 zł
regał z półką metalową 2000x940x600mm 70kg/półkę 248,78 zł 306,00 zł
regał z półką metalową 2000x940x700mm 70kg/półkę 321,95 zł 396,00 zł
regał z półką metalową 2000x940x800mm 70kg/półkę 347,97 zł 428,00 zł
regał z półką metalową 2500x940x315mm 70kg/półkę 182,11 zł 224,00 zł
regał z półką metalową 2500x940x400mm 70kg/półkę 198,37 zł 244,00 zł
regał z półką metalową 2500x940x500mm 70kg/półkę 239,02 zł 294,00 zł
regał z półką metalową 2500x940x600mm 70kg/półkę 286,18 zł 352,00 zł
regał z półką metalową 2500x940x700mm 70kg/półkę 336,59 zł 414,00 zł
regał z półką metalową 2500x940x800mm 70kg/półkę 383,74 zł 472,00 zł

REGAŁY METALOWE / z półką metalową / z półką matalową 70kg/p (12)

regał z półką metalową 2500x940x700mm 70kg/półkę 336,59 zł 414,00 zł
regał z półką metalową 2500x940x600mm 70kg/półkę 286,18 zł 352,00 zł
regał z półką metalową 2500x940x500mm 70kg/półkę 239,02 zł 294,00 zł
regał z półką metalową 2500x940x400mm 70kg/półkę 198,37 zł 244,00 zł
regał z półką metalową 2500x940x315mm 70kg/półkę 182,11 zł 224,00 zł
regał z półką metalową 2000x940x800mm 70kg/półkę 347,97 zł 428,00 zł
regał z półką metalową 2000x940x700mm 70kg/półkę 321,95 zł 396,00 zł
regał z półką metalową 2000x940x600mm 70kg/półkę 248,78 zł 306,00 zł
regał z półką metalową 2000x940x500mm 70kg/półkę 224,39 zł 276,00 zł
regał z półką metalową 2000x940x400mm 70kg/półkę 183,74 zł 226,00 zł
regał z półką metalową 2000x940x315mm 70kg/półkę 167,48 zł 206,00 zł
regał z półką metalową 2500x940x800mm 70kg/półkę 383,74 zł 472,00 zł

REGAŁY METALOWE / z półką metalową / z półką metalową 100kg/p (12)

regał z półką metalową 2000x940x315mm 100kg/półkę 175,61 zł 216,00 zł
regał z półką metalową 2000x940x400mm 100kg/półkę 191,87 zł 236,00 zł
regał z półką metalową 2000x940x500mm 100kg/półkę 232,52 zł 286,00 zł
regał z półką metalową 2000x940x600mm 100kg/półkę 271,54 zł 334,00 zł
regał z półką metalową 2000x940x700mm 100kg/półkę 349,59 zł 430,00 zł
regał z półką metalową 2000x940x800mm 100kg/półkę 371,54 zł 457,00 zł
regał z półką metalową 2500x940x315mm 100kg/półkę 190,24 zł 234,00 zł
regał z półką metalową 2500x940x400mm 100kg/półkę 206,50 zł 254,00 zł
regał z półką metalową 2500x940x500mm 100kg/półkę 247,15 zł 304,00 zł
regał z półką metalową 2500x940x600mm 100kg/półkę 286,18 zł 352,00 zł
regał z półką metalową 2500x940x700mm 100kg/półkę 364,23 zł 448,00 zł
regał z półką metalową 2500x940x800mm 100kg/półkę 386,18 zł 475,00 zł

REGAŁY METALOWE / z półką metalową / z półką metalową 150kg/p (1)

regał z półką metalową 2000x940x315mm 150kg/półkę 190,24 zł 234,00 zł

REGAŁY METALOWE / z półką paździerzową (6)

Regały z półką paździerzową 2000x980x300mm, 70kg/półkę 158,00 zł 194,34 zł
Regały z półką paździerzową 2000x980x500mm, 70kg/półkę 178,50 zł 219,55 zł
Regały z półką paździerzową 2000x980x400mm, 70kg/półkę 164,00 zł 201,72 zł
Regały z półką paździerzową 2000x980x600mm, 70kg/półkę 202,44 zł 249,00 zł
Regały z półką paździerzową 2000x980x800mm, 70kg/półkę 231,71 zł 285,00 zł
Regały z półką paździerzową 2500x980x300mm, 70kg/półkę 169,00 zł 207,87 zł

REGAŁY METALOWE / z półką paździerzową / z półka paździerzową 120kg/p (17)

Regały z półką paździerzową 2000x1200x600mm, 120kg/półkę 235,77 zł 290,00 zł
Regały z półką paździerzową 2000x1000x300mm, 120kg/półkę 177,97 zł 218,90 zł
Regały z półką paździerzową 2000x1000x400mm, 120kg/półkę 187,97 zł 231,20 zł
Regały z półką paździerzową 2000x1000x500mm, 120kg/półkę 197,97 zł 243,50 zł
Regały z półką paździerzową 2000x1000x600mm, 120kg/półkę 214,63 zł 264,00 zł
Regały z półką paździerzową 2000x1000x800mm, 100kg/półkę 253,66 zł 312,00 zł
Regały z półką paździerzową 2500x1000x300mm, 120kg/półkę 187,97 zł 231,20 zł
Regały z półką paździerzową 2500x1000x400mm, 120kg/półkę 197,56 zł 243,00 zł
Regały z półką paździerzową 2500x1000x500mm, 120kg/półkę 208,94 zł 257,00 zł
Regały z półką paździerzową 2500x1000x600mm, 120kg/półkę 219,51 zł 270,00 zł
Regały z półką paździerzową 2500x1000x800mm, 100kg/półkę 287,80 zł 354,00 zł
Regały z półką paździerzową 3000x1000x300mm, 120kg/półkę 237,40 zł 292,00 zł
Regały z półką paździerzową 3000x1000x400mm, 120kg/półkę 243,09 zł 299,00 zł
Regały z półką paździerzową 3000x1000x500mm, 120kg/półkę 260,16 zł 320,00 zł
Regały z półką paździerzową 3000x1000x600mm, 120kg/półkę 269,92 zł 332,00 zł
Regały z półką paździerzową 3000x1000x800mm, 100kg/półkę 299,19 zł 368,00 zł
Regały z półką paździerzową 2500x1200x800mm,100kg/półkę 335,00 zł 412,05 zł

REGAŁY METALOWE / z półką paździerzową / z półką paździerzową 70kg/p (19)

Regały z półką paździerzową 2000x980x300mm, 70kg/półkę 158,00 zł 194,34 zł
Regały z półką paździerzową 2000x980x400mm, 70kg/półkę 164,00 zł 201,72 zł
Regały z półką paździerzową 2000x980x500mm, 70kg/półkę 178,50 zł 219,55 zł
Regały z półką paździerzową 2000x980x600mm, 70kg/półkę 202,44 zł 249,00 zł
Regały z półką paździerzową 2000x980x800mm, 70kg/półkę 231,71 zł 285,00 zł
Regały z półką paździerzową 2500x980x300mm, 70kg/półkę 169,00 zł 207,87 zł
Regały z półką paździerzową 2500x980x400mm, 70kg/półkę 175,00 zł 215,25 zł
Regały z półką paździerzową 2500x980x500mm, 70kg/półkę 190,00 zł 233,70 zł
Regały z półką paździerzową 2500x980x600mm, 70kg/półkę 214,00 zł 263,22 zł
Regały z półką paździerzową 2500x1200x600mm, 70kg/półkę 243,00 zł 298,89 zł
Regały z półką paździerzową 2000x1200x600mm, 70kg/półkę 234,96 zł 289,00 zł
Regały z półką paździerzową 2500x980x800mm, 70kg/półkę 305,00 zł 375,15 zł
Regały z półką paździerzową 3000x1200x600mm, 70kg/półkę 299,00 zł 367,77 zł
Regały z półką paździerzową 3000x980x300mm, 70kg/półkę 223,58 zł 275,00 zł
Regały z półką paździerzową 3000x980x400mm, 70kg/półkę 230,00 zł 282,90 zł
Regały z półką paździerzową 3000x980x500mm, 70kg/półkę 243,90 zł 300,00 zł
Regały z półką paździerzową 3000x980x600mm, 70kg/półkę 269,00 zł 330,87 zł
Regały z półką paździerzową 3000x980x800mm, 70kg/półkę 295,12 zł 363,00 zł
Regały z półką paździerzową 2500x1200x800mm, 70kg/półkę 320,33 zł 394,00 zł

REGAŁY METALOWE / z półką paździerzową / z półką paździerzową 180kg/p (18)

Regały z półką paździerzową 2000x1000x300mm, 180kg/półkę 239,02 zł 294,00 zł
Regały z półką paździerzową 2000x1000x400mm, 180kg/półkę 248,78 zł 306,00 zł
Regały z półką paździerzową 2000x1000x500mm, 180kg/półkę 259,35 zł 319,00 zł
Regały z półką paździerzową 2000x1000x600mm, 180kg/półkę 275,61 zł 339,00 zł
Regały z półką paździerzową 2000x1000x800mm, 180kg/półkę 234,96 zł 289,00 zł
Regały z półką paździerzową 2000x1200x800mm, 180kg/półkę 357,72 zł 440,00 zł
Regały z półką paździerzową 2500x1000x300mm, 180kg/półkę 251,22 zł 309,00 zł
Regały z półką paździerzową 2500x1000x400mm, 180kg/półkę 259,35 zł 319,00 zł
Regały z półką paździerzową 2500x1000x500mm, 180kg/półkę 278,05 zł 342,00 zł
Regały z półką paździerzową 2500x1000x600mm, 180kg/półkę 291,06 zł 358,00 zł
Regały z półką paździerzową 2500x1000x800mm, 180kg/półkę 340,65 zł 419,00 zł
Regały z półką paździerzową 2500x1200x800mm, 180kg/półkę 372,36 zł 458,00 zł
Regały z półką paździerzową 3000x1000x300mm, 180kg/półkę 280,49 zł 345,00 zł
Regały z półką paździerzową 3000x1000x400mm, 180kg/półkę 288,62 zł 355,00 zł
Regały z półką paździerzową 3000x1000x500mm, 180kg/półkę 306,50 zł 377,00 zł
Regały z półką paździerzową 3000x1000x600mm, 180kg/półkę 319,51 zł 393,00 zł
Regały z półką paździerzową 3000x1000x800mm, 180kg/półkę 361,79 zł 445,00 zł
Regały z półką paździerzową 3000x1200x800mm, 180kg/półkę 404,07 zł 497,00 zł

REGAŁY NA POJEMNIKI WARSZTATOWE (13)

regał na pojemniki warsztatowe - jednostronny 853,66 zł 1 050,00 zł
regał na pojemniki warsztatowe - jednostronny 898,83 zł 1 105,56 zł
regał na pojemniki warsztatowe - jednostronny 788,78 zł 970,20 zł
regał na pojemniki warsztatowe - jednostronny 957,56 zł 1 177,80 zł
regał na pojemniki warsztatowe - jednostronny 982,78 zł 1 208,82 zł
regał na pojemniki warsztatowe - jednostronny 992,20 zł 1 220,40 zł
regał na pojemniki warsztatowe - dwustronne 1 275,31 zł 1 568,63 zł
regał na pojemniki warsztatowe - dwustronne 1 487,66 zł 1 829,82 zł
regał na pojemniki warsztatowe - dwustronny 1 404,00 zł 1 726,92 zł
regał na pojemniki warsztatowe - dwustronny jezdny 1 062,88 zł 1 307,34 zł
regał na pojemniki warsztatowe - dwustronny jezdny 1 615,61 zł 1 987,20 zł
regał na pojemniki warsztatowe - jednostronny jezdny 1 139,41 zł 1 401,48 zł
regał na pojemniki warsztatowe - dwustronny jezdny 1 697,66 zł 2 088,12 zł

STOJAKI NA WORKI NA ŚMIECI (4)

Stojak na worek – na kołach 142,28 zł 175,00 zł
Stojak na worek na śmieci 126,83 zł 156,00 zł
uchwyt na worek mocowany do ściany 80,49 zł 99,00 zł
stojak na 3 worki na śmieci 288,62 zł 355,00 zł

SZAFY AKTOWE (5)

szafa aktowa 199x80x43,5cm Sbm 202st. 660,00 zł 811,80 zł
szafa aktowa 199x100x43,5cm Sbm 203st. 680,00 zł 836,40 zł
szafa aktowa 199x120x43,5cm Sbm 212 840,00 zł 1 033,20 zł
szafa aktowa 199x60x43,5cm Sbm 201 640,00 zł 787,20 zł
szafa aktowa 199x100x43,5cm drzwi przesuwne Sbm222 1 160,00 zł 1 426,80 zł

SZAFY AKTOWE / szafy aktowe niskie (4)

szafa aktowa niska Sbm 107 wym.104x120x43,5cm 440,65 zł 542,00 zł
szafa aktowa niska Sbm 102 wym.104x80x43,5cm 389,43 zł 479,00 zł
szafa aktowa niska Sbm 103 wym.104x100x43,5cm 416,26 zł 512,00 zł
szafa aktowa niska Sbm 107 wym.104x60x43,5cm 359,35 zł 442,00 zł

SZAFY GOSPODARCZE I BHP (1)

Szafa BHP 1800x600x500 306,00 zł 376,38 zł

SZAFY GOSPODARCZE I BHP / szafy BHP (6)

Szafa BHP 1800x600x500 306,00 zł 376,38 zł
Szafa BHP 1800x800x500mm 380,00 zł 467,40 zł
Szafa BHP 1800x600x500mm na nóżkach 317,07 zł 390,00 zł
Szafa BHP 1800x800x500mm na nóżkach 302,44 zł 372,00 zł
Szafa BHP 1800x300x500 270,00 zł 332,10 zł
Szafa BHP 1800x400x500 300,00 zł 369,00 zł

SZAFY GOSPODARCZE I BHP / szafy gospodarcze (3)

szafa gospodarcza SMD 60 552,03 zł 679,00 zł
szafa gospodarcza SMD 61 568,29 zł 699,00 zł
szafa gospodarcza SMD 62 532,44 zł 654,90 zł

SZAFY GOSPODARCZE I BHP / ławki (5)

Ławka 1200mm 120,00 zł 147,60 zł
ŁAWKA 1600mm 170,00 zł 209,10 zł
Ławka 2000mm 210,00 zł 258,30 zł
ŁAWKA pod szafkę BHP 1800x600x500mm 160,00 zł 196,80 zł
ŁAWKA pod szafkę BHP 1800x800x500mm 180,00 zł 221,40 zł

SZAFY KARTOTEKOWE (4)

Szafa kartotekowa Szk 101 dwu szufladowa 460,00 zł 565,80 zł
Szafa kartotekowa Szk 201 trzy szufladowa II gatunek 400,00 zł 492,00 zł
Szafa kartotekowa Szk 301 cztero szufladowa 595,00 zł 731,85 zł
Szafa kartotekowa Szk 301/5 pięcio szufladowa 875,00 zł 1 076,25 zł

SZAFY OGNIOODPORNE / szafy ognioodporne 30 minut (2)

szafa ognioodporna 1195x595x1935 mm 8 300,00 zł 10 209,00 zł
szafa ognioodporna 595x595x1935 mm (sz.g.wys) 6 544,72 zł 8 050,00 zł

WANNY WYCHWYTOWE I OCIEKOWE / wanny stalowe (18)

Wanna ociekowa na 1 beczkę 200l 614,63 zł 756,00 zł
Wanna ociekowa na 1 beczkę 200l eco pojemność 50 litrów 333,33 zł 410,00 zł
Wanna ociekowa na 2 beczki 200 litrów 681,30 zł 838,00 zł
Wanna ociekowa na 2 beczki 200l eco pojemność 100 litrów 513,82 zł 632,00 zł
Wanna ociekowa na 2 beczki 200 litrów ocynkowana 878,05 zł 1 080,00 zł
Wanna ociekowa na 4 beczki 200 litrów 1 048,78 zł 1 290,00 zł
Wanna ociekowa na 4 beczki 200 litrów ocynkowana 1 160,98 zł 1 428,00 zł
Wanna ociekowa na 4 beczki 200 litrów eco pojemność 140 litrów 681,30 zł 838,00 zł
Wanna ociekowa na zbiornik IBC 1000 litrów 1 579,67 zł 1 943,00 zł
Wanna ociekowa na zbiorniki IBC - dwa zbiorniki 2 014,63 zł 2 478,00 zł
Wanna ociekowa na zbiornik IBC 1000 litrów ocynkowana 1 821,14 zł 2 240,00 zł
Wanna ociekowa na zbiorniki IBC - dwa zbiorniki ocynkowana 2 219,51 zł 2 730,00 zł
Wanna ociekowa na zbiorniki IBC - dwa zbiorniki eco 300 litrów 1 341,46 zł 1 650,00 zł
Wanna ociekowa na 4 beczki 200 litrów 2500x800x300 1 349,59 zł 1 660,00 zł
Wanna ociekowa na 4 beczki 200 litrów ocynkowana 2500x800x300 1 487,80 zł 1 830,00 zł
Wanna ociekowa z podstawką na kanistry zbiornik IBC 1 926,83 zł 2 370,00 zł
Wanna ociekowa z podstawką na kanistry dwa zbiorniki IBC 2 902,44 zł 3 570,00 zł
Wanna ociekowa na zbiornik IBC 1000 litrów eco 150 litrów 719,51 zł 885,00 zł

WANNY WYCHWYTOWE I OCIEKOWE / wanny stalowe / wanny/wózki stalowe mobilne (2)

wanna ociekowa mobilna na 2 beczki 200 litrowe 1200x800x280mm 886,18 zł 1 090,00 zł
wanna ociekowa mobilna na 1 beczkę 200 litrową 740x740x370mm 715,45 zł 880,00 zł

WANNY WYCHWYTOWE I OCIEKOWE / wanny stalowe / wanny stalowe na beczki (11)

Wanna ociekowa na 4 beczki 200 litrów ocynkowana 2500x800x300 1 487,80 zł 1 830,00 zł
Wanna ociekowa na 4 beczki 200 litrów 2500x800x300 1 349,59 zł 1 660,00 zł
Wanna ociekowa na 4 beczki 200 litrów eco pojemność 140 litrów 681,30 zł 838,00 zł
Wanna ociekowa na 4 beczki 200 litrów ocynkowana 1 160,98 zł 1 428,00 zł
Wanna ociekowa na 4 beczki 200 litrów 1 048,78 zł 1 290,00 zł
Wanna ociekowa na 2 beczki 200 litrów ocynkowana 878,05 zł 1 080,00 zł
Wanna ociekowa na 2 beczki 200l eco pojemność 100 litrów 513,82 zł 632,00 zł
Wanna ociekowa na 2 beczki 200 litrów 681,30 zł 838,00 zł
Wanna ociekowa na 1 beczkę 200l eco pojemność 50 litrów 333,33 zł 410,00 zł
Wanna ociekowa na 1 beczkę 200l 614,63 zł 756,00 zł
Wanna ociekowa na 1 beczkę 200l ocynkowana 678,86 zł 835,00 zł

WANNY WYCHWYTOWE I OCIEKOWE / wanny stalowe / wanny stalowe na pojemnik IBC (8)

Wanna ociekowa z podstawką na kanistry zbiornik IBC 1 926,83 zł 2 370,00 zł
Wanna ociekowa na zbiorniki IBC - dwa zbiorniki eco 300 litrów 1 341,46 zł 1 650,00 zł
Wanna ociekowa na zbiorniki IBC - dwa zbiorniki ocynkowana 2 219,51 zł 2 730,00 zł
Wanna ociekowa na zbiornik IBC 1000 litrów ocynkowana 1 821,14 zł 2 240,00 zł
Wanna ociekowa na zbiorniki IBC - dwa zbiorniki 2 014,63 zł 2 478,00 zł
Wanna ociekowa na zbiornik IBC 1000 litrów 1 579,67 zł 1 943,00 zł
Wanna ociekowa z podstawką na kanistry dwa zbiorniki IBC 2 902,44 zł 3 570,00 zł
Wanna ociekowa na zbiornik IBC 1000 litrów eco 150 litrów 719,51 zł 885,00 zł

WANNY WYCHWYTOWE I OCIEKOWE / wanny z tworzywa (15)

wanna wychwytowa na 1 beczkę 200 litrową 635x635x140 436,59 zł 537,00 zł
wanna wychwytowa na 1 beczkę 200 litrową 770x770x170mm 430,89 zł 530,00 zł
wanna wychwytowa na 1 beczkę 200 litrową 1000x680x600 710,00 zł 873,30 zł
wanna wychwytowa na 2 beczki 200 litrowe 1245x630x140 605,69 zł 745,00 zł
wanna wychwytowa na 2 beczki 200 litrowe 1320x660x150mm 449,00 zł 552,27 zł
wanna wychwytowa na 2 beczki 200 litrowe 1300x750x400mm 830,00 zł 1 020,90 zł
wanna wychwytowa na 2 beczki 200 litrowe 1600x800x150mm 682,11 zł 839,00 zł
wanna wychwytowa na 4 beczki 200 litrowe 1600x1600x150mm 1 023,58 zł 1 259,00 zł
rampa do wanny o szerokości 1600x800x150 i 1600x1600x150 356,91 zł 439,00 zł
Wanna wychwytowa na zbiorniki IBC 1450x1450x1000 1100 litrów 2 390,00 zł 2 939,70 zł
Wanna wychwytowa na dwa zbiorniki IBC - 2450x1450x575, 1100 litrów 4 470,00 zł 5 498,10 zł
Wanna wychwytowa na zbiornik IBC 510 litrów 1 200,00 zł 1 476,00 zł
wanna wychwytowa na 4 beczki 200 litrowe 1380x1290x280 mm 940,00 zł 1 156,20 zł
wanna wychwytowa na 4 beczki 200 litrowe 1245x1245x140 890,00 zł 1 094,70 zł
wanna wychwytowa na 6 beczek 200 litrowe 1854x1245x140 1 770,45 zł 2 177,65 zł

WÓZKI DWUKOŁOWE / wózki do przewozu beczek (5)

do beczek SPC1 300kg 333,33 zł 410,00 zł
do przewozu beczek SPC2 300kg 486,18 zł 598,00 zł
do przewozu beczek SPC2.1 300kg 593,50 zł 730,00 zł
do przewozu beczek SPC4 400kg 345,53 zł 425,00 zł
do przewozu beczek plastikowych SPC4.1 400kg 387,80 zł 477,00 zł

WÓZKI DWUKOŁOWE / wózki do przewozu butli z gazem (13)

wózek schodowy do przewozu butli 150kg 282,93 zł 348,00 zł
do przewozu butli propan butan 50kg 168,29 zł 207,00 zł
wózek spawalniczy do przewozu butli gazowych SPW1a 150kg 195,00 zł 239,85 zł
wózek spawalniczy do przewozu butli gazowych SPW1b 150kg 225,20 zł 277,00 zł
spawalniczy do przewozu butli gazowych koła pełna guma SPW1c 150kg 195,00 zł 239,85 zł
spawalniczy ekonomiczny na 2 butle SPW2a 272,36 zł 335,00 zł
spawalniczy na 2 butle SPW2b 418,70 zł 515,00 zł
spawalniczy na 2 butle SPW2c 400kg 568,29 zł 699,00 zł
spawalniczy na 2 butle SPW2d 400kg 492,68 zł 606,00 zł
spawalniczy na 2 butle SPW3b tlen-propan 300kg 439,02 zł 540,00 zł
spawalniczy na 2 butle SPW3c tlen-propan 400kg 593,50 zł 730,00 zł
spawalniczy na 2 butle SPW3d 400kg 516,26 zł 635,00 zł
spawalniczy SPW4 50kg 139,84 zł 172,00 zł

WÓZKI DWUKOŁOWE / wózki schodowe (4)

wózek schodowy do przewozu butli 150kg 282,93 zł 348,00 zł
wózek schodowy 150kg 361,79 zł 445,00 zł
wózek schodowy 150kg 308,94 zł 380,00 zł
schodowy 200kg 360,00 zł 442,80 zł

WÓZKI DWUKOŁOWE / wózki specjalistyczne (2)

do przewozu płyt, drzwi, SPC3 150kg 292,68 zł 360,00 zł
do przewozu galonów z wodą 18,9L 324,39 zł 399,00 zł

WÓZKI DWUKOŁOWE / wózki standardowe (10)

dwukołowy standardowy aluminiowy 150kg 471,54 zł 580,00 zł
dwukołowy standardowy ST4a 150kg 219,51 zł 270,00 zł
dwukołowy standardowy ST3b - 250kg 324,39 zł 399,00 zł
dwukołowy standardowy ST3a - 200kg 272,36 zł 335,00 zł
dwukołowy standardowy z siatką ST3a - 200kg 272,36 zł 335,00 zł
dwukołowy standardowy z siatką ST3b - 250kg 324,39 zł 399,00 zł
dwukołowy standardowy ST3a koła pelna guma 250kg 271,54 zł 334,00 zł
dwukołowy standardowy ST4c koła pełna guma 150kg 178,86 zł 220,00 zł
dwukołowy standardowy na płozach/ślizgach - 150kg 272,36 zł 335,00 zł
dwukołowy standardowy NIERDZEWNY 200kg 619,51 zł 762,00 zł

WÓZKI MASZTOWE / wózki masztowe ręczne (13)

Wózek masztowy ręczny WM-600 2 300,00 zł 2 829,00 zł
wózek masztowy PT1016 1000kg /1600mm 2 150,00 zł 2 644,50 zł
wózek masztowy PT1016 1000kg /1600mm szybka pompa 2 300,00 zł 2 829,00 zł
wózek masztowy PT1025 1000kg /2500mm 2 706,50 zł 3 329,00 zł
wózek masztowy PT1030 1000kg /3000mm 2 845,53 zł 3 500,00 zł
wózek masztowy PSO 412 400kg/1200mm 1 220,00 zł 1 500,60 zł
wózek masztowy PSO 415 400kg/1500mm 1 380,49 zł 1 698,00 zł
wózek masztowy MS1016 1000kg /1600mm regulowany rozstaw wideł 2 230,00 zł 2 742,90 zł
wózek masztowy MS2016 2000kg /1600mm regulowany rozstaw wideł 2 400,00 zł 2 952,00 zł
wózek masztowy MS1020 1000kg /2000mm regulowany rozstaw wideł 2 642,28 zł 3 250,00 zł
wózek masztowy MS1025 1000kg /2500mm regulowany rozstaw wideł 2 878,05 zł 3 540,00 zł
wózek masztowy MS1030 1000kg /3000mm regulowany rozstaw wideł 2 879,67 zł 3 542,00 zł
wózek do podnoszenia o obracania beczek NBF35 2 719,51 zł 3 345,00 zł

WÓZKI NOŻYCOWE (2)

Wózek paletowy nożycowy 1000kg 1 490,00 zł 1 832,70 zł
Wózek paletowy nożycowy 1500kg 1 590,00 zł 1 955,70 zł

WÓZKI OGRODOWE I GOSPODARCZE (3)

Wózek ogrodowy 1200x700 495,93 zł 610,00 zł
ogrodowy 800x600mm 200kg 377,24 zł 464,00 zł
do przewozu donic, kamieni 404,88 zł 498,00 zł

WÓZKI PALETOWE (10)

paletowy AM 22 - Jungheinrich koła nylon 1 649,00 zł 2 028,27 zł
paletowy AM 22 - Jungheinrich koła nylon podwójne 1 720,00 zł 2 115,60 zł
paletowy AM 22 - Jungheinrich koła guma/poliuretan 1 740,00 zł 2 140,20 zł
paletowy AM 22 - Jungheinrich koła guma/poliuretan podwunjne 1 784,00 zł 2 194,32 zł
paletowy AM 22 - Jungheinrich koła poliuretan 1 750,00 zł 2 152,50 zł
paletowy AM 22 - Jungheinrich koła poliuretan podwójne 1 810,00 zł 2 226,30 zł
paletowy AC 25 koła poliuretan 2500kg dł. 1150mm 850,00 zł 1 045,50 zł
paletowy AC 30 poliuretan 3000kg 950,00 zł 1 168,50 zł
paletowy AC 35 poliuretan 3500kg 1 790,00 zł 2 201,70 zł
paletowy AC 25 koła poliuretan 2500kg dł. 800mm 870,00 zł 1 070,10 zł

WÓZKI PALETOWE / paletowe nierdzewne ,ocynkowane (3)

paletowy WRU4-2200 - ocynkowany ZAKREM 1 099,00 zł 1 351,77 zł
paletowy WRU4-2200 - nierdzewny 800mm ZAKREM 4 495,00 zł 5 528,85 zł
paletowy WRU4-2200 - nierdzewny 1150mm ZAKREM 4 495,00 zł 5 528,85 zł

WÓZKI PALETOWE / paletowe różne długości i wysokości (6)

paletowy ACL20 dł.1500mm 2000kg 1 190,00 zł 1 463,70 zł
paletowy ACL20 dł.1800mm 2000kg 1 292,68 zł 1 590,00 zł
paletowy ACL20 dł.2000mm 2000kg 1 340,00 zł 1 648,20 zł
AC LOW NISKI 35mm 1000kg 2 350,00 zł 2 890,50 zł
AC LOW NISKI 51mm 1500kg 1 853,66 zł 2 280,00 zł
wózek paletowy wąski 450mm 2500kg 1 285,00 zł 1 580,55 zł

WÓZKI PALETOWE / paletowe standardowe (10)

paletowy AC 35 poliuretan 3500kg 1 790,00 zł 2 201,70 zł
paletowy AC 30 poliuretan 3000kg 950,00 zł 1 168,50 zł
paletowy AC 25 koła poliuretan 2500kg dł. 1150mm 850,00 zł 1 045,50 zł
paletowy AM 22 - Jungheinrich koła poliuretan podwójne 1 810,00 zł 2 226,30 zł
paletowy AC 25 koła poliuretan 2500kg dł. 800mm 870,00 zł 1 070,10 zł
paletowy AM 22 - Jungheinrich koła poliuretan 1 750,00 zł 2 152,50 zł
paletowy AM 22 - Jungheinrich koła guma/poliuretan podwunjne 1 784,00 zł 2 194,32 zł
paletowy AM 22 - Jungheinrich koła guma/poliuretan 1 740,00 zł 2 140,20 zł
paletowy AM 22 - Jungheinrich koła nylon podwójne 1 720,00 zł 2 115,60 zł
paletowy AM 22 - Jungheinrich koła nylon 1 649,00 zł 2 028,27 zł

WÓZKI PALETOWE / paletowe z wagą (2)

paletowy z wagą KPZ 71-9 ECONOMY bez legalizacji 2 340,00 zł 2 878,20 zł
paletowy z wagą KPZ 71-9 ECONOMY z legalizacją 3 430,00 zł 4 218,90 zł

WÓZKI PALETOWE ELEKTRYCZNE (1)

Wózek paletowy elektryczny EJE 1300kg 10 450,00 zł 12 853,50 zł

WÓZKI PLATFORMOWE (7)

Osiatkowany 1000x600mm 300kg koła 125mm 585,37 zł 720,00 zł
Osiatkowany 1000x600mm 400kg koła 160mm 625,20 zł 769,00 zł
Osiatkowany 1200x700mm 300kg koła 125mm 686,99 zł 845,00 zł
Osiatkowany 1200x700mm 400kg koła 160mm 715,45 zł 880,00 zł
Osiatkowany 1200x700mm 600kg koła 200mm 747,97 zł 920,00 zł
Osiatkowany 1000x600mm 250kg koła pompowane 225mm 804,88 zł 990,00 zł
Osiatkowany 1200x700mm 250kg koła pompowane 225mm 886,18 zł 1 090,00 zł

WÓZKI PLATFORMOWE / wózki 1-burtowe (23)

1 burtowy 800x500mm 200kg z blatem ze sklejki 278,05 zł 342,00 zł
1 burtowy 800x500mm 200kg rączka przykręcana 278,05 zł 342,00 zł
1 burtowy 1000x600mm 300kg z blatem ze sklejki 346,34 zł 426,00 zł
1 burtowy 1000x600mm 300kg rączka przykręcana z blatem ze sklejki 300kg 346,34 zł 426,00 zł
1 burtowy 1000x600mm 400kg z blatem ze sklejki 376,42 zł 463,00 zł
1 burtowy 1000x700mm 300kg z blatem ze sklejki 386,18 zł 475,00 zł
1 burtowy 1000x700mm 400kg z blatem ze sklejki 418,70 zł 515,00 zł
1 burtowy 1200x700mm 300kg z blatem ze sklejki 405,69 zł 499,00 zł
1 burtowy 1200x700mm 400kg z blatem ze sklejki 439,02 zł 540,00 zł
1 burtowy 1200x700mm 600kg z blatem ze sklejki 470,73 zł 579,00 zł
1 burtowy 1000x600mm 400kg rączka przykręcana 373,98 zł 460,00 zł
1 burtowy 1000x700mm 300kg rączka przykręcana 386,18 zł 475,00 zł
1 burtowy 1000x700mm 400kg rączka przykręcana 418,70 zł 515,00 zł
1 burtowy 1200x700mm 300kg rączka przykręcana 405,69 zł 499,00 zł
1 burtowy 1200x700mm 400kg rączka przykręcana 439,02 zł 540,00 zł
1 burtowy 1200x700mm 600kg rączka przykręcana 470,73 zł 579,00 zł
1 burtowy 1000x600mm 300kg blat z blachy 346,34 zł 426,00 zł
1 burtowy 1000x600mm 400kg blat z blachy 376,42 zł 463,00 zł
1 burtowy 1000x700mm 300kg blat z blachy 386,18 zł 475,00 zł
1 burtowy 1000x700mm 400kg blat z blachy 418,70 zł 515,00 zł
1 burtowy 1200x700mm 300kg blat z blachy 405,69 zł 499,00 zł
1 burtowy 1200x700mm 400kg blat z blachy 438,21 zł 539,00 zł
1 burtowy 1200x700mm 600kg blat z blachy 470,73 zł 579,00 zł

WÓZKI PLATFORMOWE / wózki 1-burtowe / wózki 1 burtowe kola pełne (22)

1 burtowy 800x500mm 200kg z blatem ze sklejki 278,05 zł 342,00 zł
1 burtowy 800x500mm 200kg rączka przykręcana 278,05 zł 342,00 zł
1 burtowy 1000x600mm 300kg z blatem ze sklejki 346,34 zł 426,00 zł
1 burtowy 1000x600mm 300kg rączka przykręcana z blatem ze sklejki 300kg 346,34 zł 426,00 zł
1 burtowy 1000x600mm 400kg z blatem ze sklejki 376,42 zł 463,00 zł
1 burtowy 1000x700mm 300kg z blatem ze sklejki 386,18 zł 475,00 zł
1 burtowy 1000x700mm 400kg z blatem ze sklejki 418,70 zł 515,00 zł
1 burtowy 1200x700mm 300kg z blatem ze sklejki 405,69 zł 499,00 zł
1 burtowy 1200x700mm 400kg z blatem ze sklejki 439,02 zł 540,00 zł
1 burtowy 1200x700mm 600kg z blatem ze sklejki 470,73 zł 579,00 zł
1 burtowy 1000x600mm 400kg rączka przykręcana 373,98 zł 460,00 zł
1 burtowy 1000x700mm 300kg rączka przykręcana 386,18 zł 475,00 zł
1 burtowy 1000x700mm 400kg rączka przykręcana 418,70 zł 515,00 zł
1 burtowy 1200x700mm 300kg rączka przykręcana 405,69 zł 499,00 zł
1 burtowy 1200x700mm 400kg rączka przykręcana 439,02 zł 540,00 zł
1 burtowy 1200x700mm 600kg rączka przykręcana 470,73 zł 579,00 zł
1 burtowy 1000x600mm 300kg blat z blachy 346,34 zł 426,00 zł
1 burtowy 1000x600mm 400kg blat z blachy 376,42 zł 463,00 zł
1 burtowy 1000x700mm 300kg blat z blachy 386,18 zł 475,00 zł
1 burtowy 1000x700mm 400kg blat z blachy 418,70 zł 515,00 zł
1 burtowy 1200x700mm 300kg blat z blachy 405,69 zł 499,00 zł
1 burtowy 1200x700mm 400kg blat z blachy 438,21 zł 539,00 zł

WÓZKI PLATFORMOWE / wózki 1-burtowe / wózki 1 burtowe koła pompowane (9)

1 burtowy 1000x600mm 250kg sklejka wodoodporna 552,85 zł 680,00 zł
1 burtowy 1200x700mm 250kg sklejka wodoodporna 642,28 zł 790,00 zł
1 burtowy 1000x600mm 250kg rączka przykręcana - sklejka 552,85 zł 680,00 zł
1 burtowy 1000x700mm 250kg sklejka wodoodporna 592,68 zł 729,00 zł
1 burtowy 1000x700mm 250kg rączka przykręcana - sklejka 592,68 zł 729,00 zł
1 burtowy 1200x700mm 250kg rączka przykręcana - sklejka 642,28 zł 790,00 zł
1 burtowy 1000x600mm 250kg blat z blachy 552,85 zł 680,00 zł
1 burtowy 1000x700mm 250kg blat z blachy 592,68 zł 729,00 zł
1 burtowy 1200x700mm 250kg blat z blachy 642,28 zł 790,00 zł

WÓZKI PLATFORMOWE / wózki 2-burtowe (9)

platformowy 2 burtowy 300kg 1000x600 blat ze sklejki 413,82 zł 509,00 zł
platformowy 2 burtowy 300kg 1000x600mm blat z blachy 413,82 zł 509,00 zł
platformowy 2 burtowy 400kg 1000x600mm blat z blachy 445,53 zł 548,00 zł
platformowy 2 burtowy 400kg 1000x600 blat ze sklejki 445,53 zł 548,00 zł
platformowy 2 burtowy 300kg 1000x700 blat ze sklejki 459,35 zł 565,00 zł
platformowy 2 burtowy 400kg 1000x700mm blat z blachy 492,68 zł 606,00 zł
platformowy 2 burtowy 300kg 1000x700mm blat z blachy 459,35 zł 565,00 zł
platformowy 2 burtowy 400kg 1000x700 blat ze sklejki 492,68 zł 606,00 zł
platforma do przewozu płyt,drzwi 1200x800 600kg 552,85 zł 680,00 zł

WÓZKI PLATFORMOWE / wózki 2-burtowe / wózki 2 burtowe kola pełne (11)

platformowy 2 burtowy 300kg 1000x600 blat ze sklejki 413,82 zł 509,00 zł
platformowy 2 burtowy 300kg 1000x600mm blat z blachy 413,82 zł 509,00 zł
platformowy 2 burtowy 400kg 1000x600mm blat z blachy 445,53 zł 548,00 zł
platformowy 2 burtowy 400kg 1000x600 blat ze sklejki 445,53 zł 548,00 zł
platformowy 2 burtowy 300kg 1000x700 blat ze sklejki 459,35 zł 565,00 zł
platformowy 2 burtowy 400kg 1000x700mm blat z blachy 492,68 zł 606,00 zł
platformowy 2 burtowy 300kg 1000x700mm blat z blachy 459,35 zł 565,00 zł
platformowy 2 burtowy 400kg 1000x700 blat ze sklejki 492,68 zł 606,00 zł
2 burtowy 400kg 1200x700 koła 160mm 512,20 zł 630,00 zł
2 burtowy 600kg 1200x700 koła 200mm 543,90 zł 669,00 zł
platforma do przewozu płyt,drzwi 1200x800 600kg 552,85 zł 680,00 zł

WÓZKI PLATFORMOWE / wózki 2-burtowe / wózki 2 burtowe koła pompowane (8)

2 burtowy 250kg 1000x600 koła pompowane - sklejka 621,95 zł 765,00 zł
2 burtowy 250kg 1000x600 koła pompowane - blacha ocynkowana 621,95 zł 765,00 zł
2 burtowy 250kg 1000x700 koła pompowane - sklejka 669,92 zł 824,00 zł
2 burtowy 250kg 1000x700 koła pompowane - blacha 669,92 zł 824,00 zł
2 burtowy 250kg 1200x700 koła pompowane - sklejka 723,58 zł 890,00 zł
2 burtowy 250kg 1200x700 koła pompowane - blacha 723,58 zł 890,00 zł
2 burtowy 250kg 1000x600 koła pompowane 617,89 zł 760,00 zł
2 burtowy 250kg 1200x700 koła pompowane 715,45 zł 880,00 zł

WÓZKI PLATFORMOWE / wózki osiatkowane (7)

Osiatkowany 1000x600mm 300kg koła 125mm 585,37 zł 720,00 zł
Osiatkowany 1000x600mm 400kg koła 160mm 625,20 zł 769,00 zł
Osiatkowany 1200x700mm 300kg koła 125mm 686,99 zł 845,00 zł
Osiatkowany 1200x700mm 400kg koła 160mm 715,45 zł 880,00 zł
Osiatkowany 1200x700mm 600kg koła 200mm 747,97 zł 920,00 zł
Osiatkowany 1000x600mm 250kg koła pompowane 225mm 804,88 zł 990,00 zł
Osiatkowany 1200x700mm 250kg koła pompowane 225mm 886,18 zł 1 090,00 zł

WÓZKI PLATFORMOWE / wózki półkowe (17)

wózek dwupółkowy 850x500mm 250kg 125mm 372,36 zł 458,00 zł
wózek dwupółkowy 850x500mm 250kg 160mm 404,88 zł 498,00 zł
wózek dwupółkowy 1000x600mm 250kg 125mm 410,57 zł 505,00 zł
wózek dwupółkowy 1000x600mm 250kg 160mm 443,09 zł 545,00 zł
wózek dwupółkowy spawany 1000x600mm 250kg 125mm 455,28 zł 560,00 zł
wózek pięciopółkowy 850x500mm 250kg 125mm H1500mm 605,69 zł 745,00 zł
wózek pięciopółkowy 850x500mm 250kg 160mm H1500mm 642,28 zł 790,00 zł
wózek pięciopółkowy 1000x600mm 250kg 125mm H1500mm 634,15 zł 780,00 zł
wózek pięciopółkowy 1000x600mm 250kg 160mm H1500mm 666,67 zł 820,00 zł
wózek trzypółkowy 850x500mm 250kg 125mm 404,88 zł 498,00 zł
wózek trzypółkowy 850x500mm 250kg 160mm 437,40 zł 538,00 zł
wózek trzypółkowy 1000x600mm 250kg 125mm 467,48 zł 575,00 zł
wózek trzypółkowy 1000x600mm 250kg 160mm 503,25 zł 619,00 zł
wózek trzypółkowy 850x500mm wysoki H 1500mm 250kg 125mm 469,92 zł 578,00 zł
wózek trzypółkowy 850x500mm wysoki H 1500mm 250kg 160mm 503,25 zł 619,00 zł
wózek trzypółkowy 1000x600mm wysoki H 1500mm 250kg 125mm 528,46 zł 650,00 zł
wózek trzypółkowy 1000x600mm wysoki H 1500mm 250kg 160mm 560,98 zł 690,00 zł

WÓZKI PLATFORMOWE / wózki składane (4)

składany 800x500mm , 200kg koła 125mm 315,00 zł 387,45 zł
składany 1000x600mm , 300kg koła 125mm 409,76 zł 504,00 zł
składany 1000x600mm , 400kg koła 160mm 440,65 zł 542,00 zł
składany 830x480mm koła 100mm , 150kg 115,45 zł 142,00 zł

WÓZKI PLATFORMOWE / wózki udźwig 1500 kg (4)

platforma udzwig 1500kg koła pompowane,blat z blachy 2 487,80 zł 3 060,00 zł
platforma udzwig 1500kg koła pełna guma,blat z blachy 2 195,12 zł 2 700,00 zł
platforma udzwig 1500kg koła pompowane,blat ze sklejki wodoodpornej 1 918,70 zł 2 360,00 zł
platforma udzwig 1500kg koła pełna guma,blat ze sklejki wodoodpornej 1 674,80 zł 2 060,00 zł

WÓZKI PLATFORMOWE / wózki z wagą (1)

wózek platformowy z wagą 150/300kg 1 326,83 zł 1 632,00 zł

WÓZKI PLATFORMOWE UNOSZĄCE (7)

Wózek platformowy unoszący TF15 150kg H 720mm 650,00 zł 799,50 zł
Wózek platformowy unoszący TF30 300kg H 890mm 869,92 zł 1 070,00 zł
Wózek platformowy unoszący TF50 500kg H 880mm 910,00 zł 1 119,30 zł
Wózek platformowy unoszący TF70 750kg H 990mm 1 189,00 zł 1 462,47 zł
Wózek platformowy unoszący TF 100 1000kg H 990mm 1 280,00 zł 1 574,40 zł
Wózek platformowy unoszący TFD35 350kg H 1300mm 1 040,00 zł 1 279,20 zł
Wózek platformowy unoszący TFD70 700kg H 1500mm 1 819,00 zł 2 237,37 zł

WÓZKI SPECJALISTYCZNE (1)

wózek platformowy z wagą 150/300kg 1 326,83 zł 1 632,00 zł

WÓZKI SPECJALISTYCZNE / kontener wysypowy, wózek przechylny 600l, 800kg (1)

kontener wysypowy, wózek przechylny 600l, 800kg 2 024,39 zł 2 490,00 zł

ZESTAWY DO PAKOWANIA (8)

Napinacz do taśmy pp 124,39 zł 153,00 zł
odwijacz do taśmy 219,51 zł 270,00 zł
klamerka druciana 13mm do spinania taśmy - 1000sztuk 80,00 zł 98,40 zł
klamerka druciana 19mm do spinania taśmy - 1000sztuk 120,00 zł 147,60 zł
klamerka plastikowa 16mm do spinania taśmy - 1000sztuk 38,21 zł 47,00 zł
taśma polipropylenowa PP 12 x 0.60 2800 metrów biała 120,00 zł 147,60 zł
taśma polipropylenowa PP 16 x 0.60 1800 metrów biała 110,00 zł 135,30 zł
narożnik ochronny 250 sztuk 15,93 zł 19,60 zł
Sklep internetowy Shoper.pl